APA

De American Psychological Association (APA) heeft regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Deze regels kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij correct citeren en parafraseren in een tekst. Deze regels worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd. Hieronder worden de belangrijkste richtlijnen beschreven.

Algemeen

Net zoals dat voor de opbouw van een scriptie geldt, gelden er dus ook regels voor bronvermelding. Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd of beschreven wordt, kan ook op die plaats de bron vermeld worden. De bron staat als het goed is ook al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes. Deze wordt geplaatst direct achter het citaat of de parafrase. Het overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren, namelijk:

 • Door te citeren: letterlijk een stukje van de tekst overnemen;
 • Door te parafraseren: in eigen woorden weergeven.

Standaard wordt altijd de auteur, het jaartal en het paginanummer genoemd. Als er geen auteur is, wordt de organisatie genoemd en als er geen organisatie is, dan wordt de titel genoemd. De verwijzing valt binnen de zin, de punt die het einde van de zin markeert komt op het einde.

Citeren

Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt in de tekst (Vries, 2014, p. 3) zodat de lezer weet dat deze titel in de bronnenlijst bij de letter V staat.

Voorbeelden van citaten met de verwijzing tussen haakjes

 • “De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse” (Migchelbrink, 2006, p. 68), en deze werkwijze is gevolgd voor het onderzoek.
 • “Feedback geven we de hele dag door” (Meer, Neijenhof, & Bouwens, 2001, p. 126).

Voorbeelden van citaten van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 3 tot en met 5 auteurs

 • Eerste verwijzing
  “Feedback geven we de hele dag door” (Meer, Neijenhof, & Bouwens, 2001, p. 126).
 • Tweede verwijzing
  “Feedback geven we de hele dag door” (Meer et al., 2001, p. 126).

Voorbeelden van citaten met de auteur in de tekst

 • Migchelbrink (2006) zegt: “De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse” (p. 68).
 • Meer, Neijenhof en Bouwens (2001) beweren: “Feedback geven we de hele dag door” (p. 126).

Voorbeelden van citaten van meer dan veertig woorden
Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens.

Migchelbrink (2006, p. 68) zegt over de analyse met de 5xW+H-formule:

De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse. In de probleemanalyse oriënteer je je op het aangebrachte handelingsprobleem. Om inzicht te krijgen in het probleem en de probleemcontext, is het handig om te werken met de 5xW+H-formule.

Deze formule is toegepast in de volgende casus … [etc.]

Voorbeelden van citaten van een internetbron
Bij een internetbron wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd, nooit de URL. Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd en als deze er ook niet is de titel van de webpagina. Bij het ontbreken van een jaartal wordt z.d. (= zonder datum) genoteerd. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd, de complete datum (als deze bekend is) in de bronnenlijst.

 • Tekst
  Volgens het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (z.d.) staat de jeugdzorg “onder grote maatschappelijke druk door de aandacht voor gezinsdrama’s en de roep om krachtiger op te treden in de privésfeer”.
  Bronnenlijst
  Centrum voor Ethiek en Gezondheid. (z.d.). Dilemma’s in de jeugdzorg. Geraadpleegd op 10 maart 2015, van http://www.ceg.nl/werk/bekijk/dilemmas-in-de-jeugdzorg
 • Tekst
  “De reactie van het Amerikaanse publiek grenst aan hysterie” (Mooy, 2014), en dat blijkt ook uit…
  Bronnenlijst
  Mooy, G. (2014, 6 oktober). Wat moet Nederland doen tegen ebola? Geraadpleegd op 10 maart 2015, van
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/28908_wat_moet_nederland_doen_tegen_ebola/

Voorbeeld van een citaat van meerdere pagina’s
Wanneer een citaat meerdere pagina’s beslaat wordt de letter p verdubbeld, gevolgd door de eerste en laatste pagina van het citaat.

 • …en “spitste de onderzoeksvraag zich toe op de wettelijke regelingen” (Migchelbrink, 2006, pp. 73-74).

Parafraseren

Er wordt gesproken over parafraseren als iemand andermans werk in eigen woorden weergeeft. Dit wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. Het noemen van het paginanummer is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt. Er worden maximaal vijf auteurs genoemd, bij zes of meer wordt alleen de eerste auteur genoemd met de toevoeging “et al.”.

In de bronnenlijst wordt de volledige beschrijving opgenomen. Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een tijdschriftartikel dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc. in de verwijzing in de tekst niet genoemd.

Voorbeeld van een parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 1 of 2 auteurs

 • Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68).
 • Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna…
 • Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Donk & Lanen, 2011, p. 152), waarvan …
 • Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Donk & Lanen, 2011).

Voorbeeld van een parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 3 tot en met 5 auteurs

 • Eerste verwijzing
  De hele dag door geeft iedereen feedback (Meer, Neijenhof, & Bouwens, 2001, p. 126), en…
 • Tweede en latere verwijzingen
  Zoals al eerder opgemerkt geeft iedereen de hele dag door feedback (Meer et al., 2001, p. 126), en…

Voorbeeld van een parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 6 of meer auteurs

 • Het kost tussen de 30 en 45 minuten om informatie te verzamelen voor een intakegesprek (Baxter et al., 2007, pp. 14-15), en…

Voorbeeld van een parafrase van een internetbron

 • Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (z.d.) onderscheidt drie vormen van drang of manipulatie in de hulpverlening: a) opties: keuzes sturen met beloning of sancties, b) informatie: achterhouden of verdraaien en c) psychologisch: inspelen op gevoelens.
 • Nieuws over Schiphol haalt regelmatig de kranten (Meijden, 1998) en dat blijkt ook uit…

Voorbeeld van een parafrase van meerdere publicaties

 • Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):
  …verschillende studies (Jansen, 2010; Smit, 2011; Vries, 2009) laten zien…

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

 • Migchelbrink (2006, p. 68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren.
 • In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna…

Scriptie nakijkservice

Onderwijsinstellingen leggen bij de beoordeling van scripties ook de focus op het taalgebruik en de leesbaarheid van de tekst. Het is dus een misvatting dat het bij scripties alleen om de inhoud gaat. Wanneer het taalgebruik van een scriptie goed voor elkaar is, zal dat leiden tot een hoger eindresultaat. Hier kan de scriptie nakijkservice bij helpen. Bekijk hier voorbeeld van een nagekeken tekst uit een scriptie.