De opbouw van een scriptie

Het is tijd om je scriptie te gaan schrijven. Welke opbouw moet je hierbij voor jouw scriptie aanhouden? Hoewel iedere instituut zijn eigen afspraken heeft over de volgorde en wat er wel of niet moet worden opgenomen, is er wel een algemene richtlijn. Deze vind je hieronder. Ben je klaar met jouw scriptie? Je kunt ons je scriptie laten nakijken, dan ben je er zeker van dat deze vrij van fouten is.

De titelpagina

Op deze pagina vermeld je naast de titel ook jouw naam, je studentnummer en de publicatiedatum. Heb je met meerdere personen aan het onderzoeksverslag gewerkt? Vermeld dan de andere auteurs op volgorde van hun bijdrage.

Het voorwoord

Het voorwoord is een persoonlijke tekst waarin jij over je ervaringen verteld. In het voorwoord kun je ook mensen bedanken die hebben geholpen bij het tot stand komen van de tekst. Dit zijn bijvoorbeeld je mentor, je ouders en collega’s van het bedrijf waar je jouw onderzoek hebt uitgevoerd.

De inhoudsopgave

De inhoudsopgave wordt opgenomen om de structuur van jouw scriptie duidelijk te maken voor de lezers. Zorg ervoor dat alles klopt. Vooral de verwijzingen naar pagina’s gaat regelmatig fout.

De samenvatting

In de samenvatting geeft je de lezer alvast een kijkje in je scriptie. Je beschrijft in de samenvatting het hele onderzoek in het kort, dus de probleemanalyse, de doelstelling, de centrale vraag met de deelvragen, de opzet van het onderzoek en de resultaten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Hoofdstuk 1 De inleiding

In het eerste hoofdstuk van jouw scriptie ga je in op het praktijkvraagstuk en de context daarvan. Je omschrijft de relevantie van jouw onderzoek, de probleemanalyse, de doelstelling, de centrale vraag, de deelvragen en de opbouw van jouw scriptie.

Hoofdstuk 2 Het theoretisch kader

In het theoretisch kader onderbouw je jouw onderzoeksvragen en de daarbij horende kernbegrippen aan de hand van theorie. De onderzoeksvragen beantwoord je door middel van een literatuurstudie, waarbij de voor elke onderzoeksvraag een aparte paragraaf maakt. In het theoretisch kader omschrijf je ook wat je wel en niet onderzoekt. Let op! Zorg voor een correcte bronvermelding.

Hoofstuk 3 De onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk beschrijf je de onderzoeksgroep en de methode die jij gebruikt hebt voor het uitvoeren van jouw onderzoek, bijvoorbeeld welke meetinstrumenten je gebruikt hebt. Je licht de keuze voor deze instrumenten ook toe en je geeft aan hoe je deze ontwikkeld hebt. Daarnaast beschrijf je hoe de dataverzameling is gedaan. Omdat andere onderzoekers jouw onderzoek moeten kunnen herhalen, is het belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn over de onderzoeksmethoden.

Hoofdstuk 4 De resultaten

Dit is de plek om de feitelijke resultaten van jouw onderzoek weer te geven, bijvoorbeeld de uitkomsten van een enquête of de metingen van een experiment. Je analyseert vervolgens de resultaten, maar beantwoord nog niet de onderzoeksvragen door verklaringen te geven of conclusies te trekken.

Hoofdstuk 5 Conclusie en discussie

Bij de conclusie herhaal je de resultaten en de onderzoeksvragen. Je geeft alleen antwoord op de centrale vraag en de deelvragen door je conclusies te baseren op het onderzoeksmateriaal. In het discussiegedeelte geef je mogelijke andere interpretaties, verklaringen en visies; bijvoorbeeld vanuit de literatuur of op basis van jouw eigen mening. Je beschrijft ook of de gevonden resultaten wel of niet een onderbouwing van je theorie zijn en wat dat betekent voor de theorie waar het onderzoek op voortbouwt.

Hoofdstuk 6 De aanbevelingen

Hier laat je de betekenis van de uitkomst van jouw onderzoek voor het praktijkprobleem zien. Je geeft aanbevelingen en zet uiteen hoe die tot stand gekomen zijn. Omdat aanbevelingen uitvoerbaar moeten zijn, dien je ervoor te zorgen dat deze zo concreet mogelijk zijn. Je kunt onder aanbevelingen ook voorstellen doen voor vervolgonderzoek, als je dat nodig acht.

De literatuurlijst

Tja, dit is nogal logisch: hier neem je alle literatuur op die je voor je onderzoek geraadpleegd hebt.

De bijlagen

Dit is het laatste onderdeel van jouw scriptie: het opnemen van eventuele bijlagen zoals vragenlijsten die je wellicht gebruikt hebt voor je onderzoek.

Jij wilt de hoogst mogelijke beoordeling op jouw scriptie. Wij helpen jou om die te krijgen.

Klanten waarderen ons via Custorate met een 9,6!