Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bureau Juiste Taal: het kantoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68180012 en met btw nummer NL001412404B93, en haar medewerkers;

b. opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van Bureau Juiste Taal afneemt;

c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Bureau Juiste Taal enerzijds en opdrachtgever anderzijds.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tot stand gekomen vanaf 11 maart 2012 tussen Bureau Juiste Taal enerzijds en opdrachtgever anderzijds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Opdrachtbevestigingen en offertes

1. Een door Bureau Juiste Taal uitgebrachte offerte vervalt, indien deze niet binnen dertig dagen uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door opdrachtgever.

2. De in een opdrachtbevestiging of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

3. Bureau Juiste Taal kan niet aan zijn opdrachtbevestiging of offerte worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdrachtbevestiging of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Overeenkomsten

1. Bureau Juiste Taal is ingeval van langlopende projecten gerechtigd de overeenkomst in verschillende gedeelten uit te voeren en de aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

2. Indien de overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, mag Bureau Juiste Taal de uitvoering van de tot een volgend gedeelte behorende onderdelen opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van het daaraan voorafgaand gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Bureau Juiste Taal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bureau Juiste Taal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Wijziging en aanvulling van overeenkomsten

1. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau Juiste Taal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomsten

1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert ná bevestiging, doch vóórdat Bureau Juiste Taal werkzaamheden heeft verricht, dan is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd aan Bureau Juiste Taal van 25% van het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst zou moeten worden betaald.

2. Indien Bureau Juiste Taal met de opdracht(en) is aangevangen, dan is opdrachtgever niet meer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder dat volledige betaling verschuldigd is.

3. Voorts is Bureau Juiste Taal bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Juiste Taal kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bureau Juiste Taal op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Bureau Juiste Taal tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 – Termijn voor uitvoering van opdrachten

1. Bureau Juiste Taal dient de opdracht uit te voeren binnen de met opdrachtgever overeengekomen termijn. Deze termijn vangt aan nadat Bureau Juiste Taal de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever heeft verzonden of, ingeval Bureau Juiste Taal een offerte heeft uitgebracht, nadat Bureau Juiste Taal de door opdrachtgever ondertekende offerte heeft ontvangen, dan wel nadat Bureau Juiste Taal alle voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.

2. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht of met buiten de macht van Bureau Juiste Taal gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de in het eerste lid bedoelde termijn. In voorkomende gevallen zal Bureau Juiste Taal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau Juiste Taal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Juiste Taal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2. Bureau Juiste Taal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9 – Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Bureau Juiste Taal en opdrachtgever. Bureau Juiste Taal is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft ter zake van de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag door opdrachtgever.

3. Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur schorten diens betalingsverplichting niet op.

4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke, gerechtelijke en executie kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Indien opdrachtgever van mening is, dat het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, dient hij dit uiterlijk binnen één week na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Bureau Juiste Taal te melden.

2. Indien Bureau Juiste Taal vaststelt dat opdrachtgever tijdig en terecht heeft gereclameerd, dan zal Bureau Juiste Taal, ter keuze van Bureau Juiste Taal, alsnog zorgen voor nakoming van het overeengekomene dan wel een vervangende vergoeding aan opdrachtgever betalen.

3. Na het verstrijken van een periode van zeven dagen, geteld vanaf de datum van levering van de dienst(en), kan opdrachtgever er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt en kan van Bureau Juiste Taal geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.

4. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Bureau Juiste Taal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bureau Juiste Taal is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Ingeval van terechte reclame is de aansprakelijkheid van Bureau Juiste Taal beperkt tot maximaal 50% van het met de desbetreffende (gedeelten van de) opdracht gemoeide factuurbedrag.

3. Bureau Juiste Taal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Bureau Juiste Taal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau Juiste Taal.

Artikel 12 – Eigendomsrecht

1. Het eigendom van de door opdrachtgever aangeleverde en door Bureau Juiste Taal te controleren tekst(en), waaronder het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, berust bij opdrachtgever.

Artikel 13 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Lid 1 geldt niet indien Bureau Juiste Taal op grond van enig wettelijk voorschrift is gehouden bepaalde informatie aan derden mede te delen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten van Bureau Juiste Taal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Van alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, aangegaan tussen Bureau Juiste Taal en opdrachtgever, is de rechter in het Arrondissement te Assen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

home